Showing 2 Result(s)

The Little Soul and The Sun (Part 2)

One of you may choose to feel hurt or damaged, yet when you return to the eternal realm, you will see that you have not been damaged in any way. In this moment will you forgive those you imagined to have damaged you, for you will have understood the larger plan. What is the larger …

Linh Hồn Nhỏ Và Mặt Trời (Phần 1)

“Trước đây, có một linh hồn. Nó biết nó là ánh sáng. Đây là một linh hồn mới, và vì thế, nó rất muốn trải nghiệm. Nó nói: “Ta là ánh sáng, Ta là ánh sáng.” Nhưng tất cả những gì nó biết và nói về mình không thể thay thế cho kinh nghiệm của …